Actief in Breda

Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda

Hulp nodig?
Telefoon: 0765233555

Hoofdcontent

Spelregels

Inschrijving

Het inschrijven voor de activiteiten is enkel mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving op www.actiefinbreda.nl, nadat een profiel is aangemaakt. Het is mogelijk om jezelf voor meerdere activiteiten in te schrijven.

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via mail.. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel mailadres en dat je spamfilter mail van deze website toestaat.

Inschrijfgelden

Het door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te incasseren bedrag is het bedrag dat de aanbieder vraagt voor de kennismakingslessen en kan verschillen per activiteit. De eigen bijdrage is minimaal. Het bedrag is op de website in het activiteitoverzicht terug te vinden.

Bevestiging inschrijven

Na de digitale inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van inschrijving.

Als de activiteit al vol zit, is het nog steeds mogelijk om jezelf in te schrijven. De aanbieder kan namelijk gebruik maken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn, of er wordt besloten een extra datum/extra data toe te voegen aan het aanbod, dan zal dit worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt zelf contact met jou op over een eventuele nieuwe datum waarop je kan starten.

Aanwezigheid

Heb je jezelf ingeschreven voor een activiteit, dan rekent de aanbieder er op dat je aanwezig bent. Mocht je onverhoopt afwezig zijn, dan geef je dit rechtstreeks door aan de aanbieder.

Annulering activiteit

Binnen 3 dagen na inschrijving, kan deze digitaal (na inloggen) onder MIJN INSCHRIJVINGEN worden geannuleerd. Als er sprake is van inschrijfgeld, zal dit niet in rekening worden gebracht.

Als blijkt dat de deelnemer na deze 3 dagen met legitieme reden niet aanwezig kan zijn op de kennismakingsactiviteit, dient dit gecommuniceerd te worden via de contactgegevens op deze website. Wanneer de reden van afzegging legitiem is bevonden, krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail. Twee weken na inschrijving is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Indien er sprake is van een geschil, beslist de aanbieder welke stappen genomen zullen worden.

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode

Indien de deelnemer gedurende de activiteitperiode tijdens een activiteit niet aanwezig kan zijn, dient dit met de aanbieder te worden kortgesloten. De aanbieder dient hiervan te allen tijde op de hoogte te worden gebracht, zodat de hij/zij de lessen aan kan passen.

Als je niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij je om rechtstreeks af te melden bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingsgevallen. U kunt hierover contact opnemen via de contactpersoon van deze website.

Betaling

Eventuele betaling van het inschrijfgeld vindt via iDeal plaats. Door akkoord te gaan met de inschrijving machtigt u Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) te innen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer om de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen.

Verhindering of ziekte docent van activiteit

Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, dan zal dit tijdig worden doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

Restitutie

Bij ziekte van de docent heb je, alleen wanneer meer dan de helft van het totaal aantal lessen om deze reden vervalt, recht op teruggave van het activiteitgeld. Je ontvangt de teruggave van het volledige bedrag vóór het einde van het schooljaar.

Verhindering van de deelnemer

Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook niet mee kan doen aan de activiteit waarvoor is ingeschreven, is niettemin inschrijfgeld verschuldigd indien dit voor de activiteit gevraagd wordt. Uitzonderingen daargelaten.

Klachten

De organisatie en aanbieders zijn gedreven om deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het
- ondanks onze inzet - voorkomen dat je ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Stuur je klacht per e-mail naar: info@sportstimulering.nl.

Beeldwerk

Tijdens de activiteiten kunnen er foto's gemaakt worden van de deelnemers en cursisten, welke wij mogelijk publiceren voor promotie t.b.v het product of activiteit. Indien je hier bezwaar tegen hebt dien je dit aan te geven bij de betreffende vereniging middels e-mail.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Sportstimulering Nederland niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk.

Als je jezelf inschrijft voor een activiteit, sluit je rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie (vereniging/aanbieder) is het Nederlands recht van toepassing.

Vervoer van/naar activiteiten

De organisatie gaat er van uit dat je op eigen gelegenheid naar de activiteit komt. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer.

Mailing

Jouw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor doeleinden welke samenhangen met deze website of door de drager van het project gebruikt worden.

 

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.